Proces verbal -Sedința extraordinară a Consiliului Local al comunei Gârleni din data de 19.06.2023

Proces verbal -Sedința extraordinară a Consiliului Local al comunei Gârleni din data de 19.06.2023

/

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL

AL COMUNEI GÂRLENI

PROCES  –  VERBAL

   Încheiat astăzi, 19.06.2023, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Gârleni, județul Bacău, convocată, de îndată, prin Diapoziția  nr.155/16.06.2023 a primarului comunei Gârleni, județul  Bacău.

Convocarea consilierilor la ședință s-a realizat prin e-mail și în format letric      (pentru d-l Flenchea Valentin, Filip Vasile, Mititelu Cristian, Zaharia Roxana-Georgiana și Luzinschi Onișor-Marcelin), invitațiile au fost înregistrate sub nr.4943/16.06.2023 și convocatorul înregistrat sub nr.4942/16.06.2023.

Din numărul de 15 consilieri, participă un numar de 13 consilieri, împreună cu d-l APETROAIE Cătălin-Ionuț, care și-a dat demisia din funcția de consilier local, începând cu data de 15.06.2023, absentând d-l HADÎMBU Ionuț-Emanuel.

La începutul ședinței, secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Gârleni din data de  25.05.2023 .

Procesul verbal al ședinței a fost aprobat cu 12 voturi ‘’pentru’’ și o abținere      (d-l ȘTEFAN Constantin-Gabriel – motivat de faptul că nu a participat la ședință).

Lucrările ședinței sunt deschise de către viceprimarul cu atribuții de primar al comunei, care anunță că ședința este legal constituită și statutară iar, la ordinea de zi, conform  Dispoziției nr.155/16.06.2023, sunt propuse următoarele puncte :

  1. –    Proiect de hotărâreprivind aprobarea participării la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație precum și aprobarea proiectului cu denumirea DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE LA ȘCOALA „MIHAI EMINESCU” LESPEZI – inițiator primarul comunei.
  2. Proiect de hotărâreprivind implementarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZĂ PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ÎN COMUNA GÂRLENI, JUDEȚUL BACĂU” – inițiator primarul comunei.

         Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică, prin afișarea Dispoziției nr.155/16.06.2023 a primarului comunei Gârleni, județul  Bacău la sediul Primăriei Gârleni și în Monitorul Oficial Local al comunei Gârleni.

În conformitate cu prevederile art.135 alin.(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, primarul comunei supune la vot ordinea de zi a ședinței, cu propunerea de suplimentare a acesteia cu următoarele puncte:

  • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.CL Gârleni nr. 23/24.04.2023,privind constituirea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C DELGAZ GRID S.A pentru suprafața de 72,40 mp teren, reprezentând proiecția la sol a LEA JT și fundații stâlpi proiectați/montați pentru alimentare cu energie electrică a anexelor gospodărești ale exploatațiilor agricole, beneficiar Petru Silică, din loc. Gârleni, jud.Bacău – inițiator primarul comunei.
  • Proiect de hotărâre pentru validarea Dispozițiilor primarului comunei : nr.146/08.06.2023 și 147/13.06.2023, privind virarea creditelor bugetare din trimestrul III către trimestrul II și nr.156/16.06.2023 privind aprobarea virarării creditelor bugetare ale Școlii Gimnaziale ’’ Mihai Eminescu’’ Lespezi, din trimestrul III către trimestrul II – inițiator primarul comunei.
  • Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al d-lui APETROAIE CĂTĂLIN-IONUȚ și vacantarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului  Local Gârleni – inițiator primarul comunei.

Cu aceste completări, ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.

Lucrările ședinței sunt preluate de președintele de ședință, d-na PITICARU Maria-Irina.

Se trece la dezbaterea punctului nr.1 înscris pe ordinea de zi :

Președintele de ședință dă cuvântul viceprimarului cu atribuții de primar al comunei care prezintă referatul de aprobare,  raportul de specialitate  și  proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație precum și aprobarea proiectului cu denumirea DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE LA ȘCOALA „MIHAI EMINESCU” LESPEZI  – inițiator primarul comunei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Au loc discuții pe marginea materialului :

Viceprimar – ‘’ Vom achiziționa, prin GAL, o autoutilitară, așa cum am stabilit cu dvs.’’

D-l Filip Vasile – ‘’Este bun un RENAULT, cu cupă dublă.’’

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de către primarul comunei care este aprobat cu unanimitate de voturi .

Se trece la dezbaterea punctului nr.2 înscris pe ordinea de zi:

Președintele de ședință dă cuvântul viceprimarului cu atribuții de primar al comunei care prezintă referatul de aprobare,  raportul de specialitate și proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZĂ PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ÎN COMUNA GÂRLENI, JUDEȚUL BACĂU”   – inițiator primarul comunei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Au loc discuții pe marginea materialului :

D-ra Zaharia Roxana-Georgiana – ‘’ Să fie informați toți consilierii, când se mai fac astfel de propuneri’’.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de către primarul comunei care este aprobat cu unanimitate de voturi .

Se trece la dezbaterea punctului nr.3 înscris pe ordinea de zi:

Președintele de ședință dă cuvântul viceprimarului cu atribuții de primar al comunei care prezintă referatul de aprobare,  raportul de specialitate și proiectul de hotărâre pentru modificarea H.CL Gârleni nr. 23/24.04.2023,privind constituirea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C DELGAZ GRID S.A pentru suprafața de 72,40 mp teren, reprezentând proiecția la sol a LEA JT și fundații stâlpi proiectați/montați pentru alimentare cu energie electrică a anexelor gospodărești ale exploatațiilor agricole, beneficiar Petru Silică, din loc. Gârleni, jud.Bacău inițiator primarul comunei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții pe marginea materialului .

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de către primarul comunei care este aprobat cu unanimitate de voturi .

Se trece la dezbaterea punctului nr.4 înscris pe ordinea de zi:

Președintele de ședință dă cuvântul viceprimarului cu atribuții de primar al comunei care prezintă referatul de aprobare,  raportul de specialitate și proiectul de hotărâre pentru validarea Dispozițiilor primarului comunei : nr.146/08.06.2023 și 147/13.06.2023, privind virarea creditelor bugetare din trimestrul III către trimestrul II și nr.156/16.06.2023 privind aprobarea virarării creditelor bugetare ale Școlii Gimnaziale ’’ Mihai Eminescu’’ Lespezi, din trimestrul III către trimestrul II   – inițiator primarul comunei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Au loc discuții pe marginea materialului :

Viceprimar – ‘’ Trebuia să facem aceste rectificări și să mutăm sumele din trimestrul III în trimestrul II, deoarece nu mai aveam bani pentru plata utilităților.’’

D-l Filip Vasile – ‘’ Trebuie mers, seara, pentru a vedea care becuri filează, să fie înlocuite sau, măcar, defiletate.’’

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de către primarul comunei care este aprobat cu unanimitate de voturi .

Se trece la dezbaterea punctului nr.5 înscris pe ordinea de zi:

Președintele de ședință dă cuvântul viceprimarului cu atribuții de primar al comunei care prezintă referatul de aprobare,  raportul de specialitate și proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al d-lui APETROAIE CĂTĂLIN-IONUȚ și vacantarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului  Local Gârleni  – inițiator primarul comunei.

Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții pe marginea materialului .

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de către primarul comunei care este aprobat cu unanimitate de voturi .

Au loc discuții diverse :

D-l Flenchea Valentin – ’’D-na Prof. GÂNJU Anamaria-Domnina a depus o solicitare pentru sponsorizarea activității din perioada 03-07.06.2023 – Școala de Vară. Să se ia legătura cu d-na profesor și să vedem ce soluții găsim pentru sponsorizare.’’

Consiliul local este de acord, în funcție de fonduri, cu solicitarea d-lui Pogonici, de a pune o plasă peste gardul școlii, în dreptul porții de fotbal, pentru a nu mai sări mingea în curtea sa.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETAR GENERAL COMUNĂ,

         Maria-Irina PITICARU                                       Simona CREANGĂ

R O M Â N I A   –

JUDEȚUL   BACĂU

COMUNA   GÂRLENI

SECRETAR GENERAL COMUNĂ

Nr.6097/28.07.2023

P R O C E S    V E R B A L

DE    A F I Ș A R E

                         Astăzi, 28.07.2023, subsemnata  Creangă  Simona , secretarul general al Comunei Gârleni, județul Bacău, am  procedat la  afișarea  procesului verbal al ședinței ordinare a C.L Gârleni, din data de 19.06.2023 (4 pagini), aprobat, cu unanimitate devoturi (cu următoarea completare : D-ra ZAHARIA Roxana-Georgiana – ‘’ Să fie informați toți consilierii, când se mai fac astfel de propuneri’’ și cu îndreptare eroare materială ( denumirea proiectelor supuse dezbaterii ) , în ședința ordinară a C.L Gârleni din data de 27.07.2023, la  sediul  Primăriei  comunei Gârleni și în Monitorul Oficial Local, în  vederea informării cetățenilor cu  privire  la  măsurile propuse .

                                  Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal .

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,

Simona  CREANGĂ

menu
menu
sikerimm