INVITATIE DE PARTICIPARE-ACHIZITIE DIRECTĂ

INVITATIE DE PARTICIPARE-ACHIZITIE DIRECTĂ

Anunt de publicitate
INVITATIE DE PARTICIPARE

Comuna Garleni, in calitate de autoritate contractanta, prin prezenta va invita sa participati la procesul de atribuire a contractului de lucrari: „MODERNIZARE DRUM SATESC BALAS P – CIUTUC GHE., SAT GARLENII DE SUS, COMUNA GARLENI, JUDETUL BACAU –LUNGIME DE 450 M”.

Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: achizitie directa, in conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv, Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 450.200 lei, pentru achizitiile delucrari.

1. Finanţarea investiţiei se va face de la Buget local. Valoarea estimataa acestei achizitii este de    425.013,93 lei fără TVA, conform deviz general.

2. Modul de prezentare a ofertei: Registratura Primariei Comunei Garleni,cu sediul in comuna Girleni, str. Fantanele nr. 17, jud. Bacau, in plic inchis si sigilat.

Oferta va fi prezentata astfel: Intr-un plic inchis(sigilat), care va fi marcat in mod vizibil cu adresa autoritatii contractante, obiectul achizitiei si cu mentiunea „A nu se deschide inainte de data de 04.09.2020 ora 12:00”.Pe plic se va inscrie „Oferta pentru „MODERNIZARE DRUM SATESC BALAS P – CIUTUC GHE., SAT GARLENII DE SUS, COMUNA GARLENI, JUDETUL BACAU –LUNGIME DE 450 M’”. Daca plicul sigilat nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

Oferta depusa de operatorul economic alaturi de documentele de calificare solicitate la punctul 7 trebuie sa cuprinda:

Propunerea financiara: Se va intocmi in conformitatecu legislatia in vigoare.

Propunerea tehnica: Se va intocmi in conformitate cu caietul de sarcini, formular (Sectiunea Formulare) si legislatia in vigoare.

Nota: Propunerea financiara si tehnica vor fi semnate si stampilate de catre ofertant.

3. Limba de redactarea ofertei: romana

4. Perioada de valabilitatea ofertelor: 120 zile fata de data transmiterii acestora.

5. Pretul ofertei este ferm si va fi exprimat in lei, fara TVA.

Nota: Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

6. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: Pretul cel mai scazut, cu conditia prezentarii tuturor documentelor solicitate la punctul 2 sila punctul 7 din prezentul anunt.

7. Documente de calificaresolicitate:

 1. Scrisoare de inaintare (Formularul 1);
 2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul 2);
 3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 privinda chizitiile publice. (Formularul 3);
 4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. (Formularul 4);
 5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legeanr. 98/2016 privinda chizitiile publice (Formularul 5);
 6. Declaratie privind acceptarea conditiilor contractual si indeplinire a contractului (Formular 6)
 7. Formularul de oferta (Formular 7);
 8. Imputernicire, daca este cazul (Formular 8);
 9. Declaratie respectare art.51 din legea 98/2016, privind achizitiile directe (Formular 9)
 10. Acord de asociere (Formular 10)- daca este cazul
 11. Angajament privind sustinerea tehnica –experienta similara (Formular 11)-daca este cazul
 12. Acord de subcontractare ( Formularul 12)- dacaestecazul
 13. Instrument de garantare (Formular 13) – dupa semnarea contractului de lucrari
 14. Formular propunere tehnica (Formular 14)
 15. Certificat constatator emis de ONRC din care rezulta obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie si aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

8. Prezentarea ofertei

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut, care va deveni castigatoare dupa prezentarea si indeplinirea conditiilor mai sus mentionate, respective prezentarea documentelor de calificare, propunerii financiare si tehnice.

Finalizarea cumpararii directe se va face prin utilizarea catalogului electonic  -ofertantul declarat castigator avand obligatia de a  incarca in catalogul electronic in termen de 2 zile de la comunicare valoare apentru care a fost declarata castigatoarea oferta acestuia.

Eventualele clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi trimise peadresa de email: primaria.girleni@yahoo.com.

Raspunsurile vor fi publicate la adresa: https://primariagarleni.ro/, la prezentul anunt.

9. Conditii contract

 • Durata contractului = contractul intra in vigoare de la data semnarii de catre ambele parti si produce efecte pana la incheierea procesului verbal de receptieila terminarea lucrarilor. Durata executie lucrari : 6 luni  calendaristice;
 • Pretul final al contractului va fi pretul ofertei câstigatoare.
 • Orice mentiune a ofertantului care nu este in acord cu prezentul anunt si documentele conexe duce la respingerea ofertei.
 • Garantia de buna executie: 10% din pretul contractului, fara TVA, conform art.39 si art.40, alin.(1) din HG 395/2016

10. La oferta de baza NU se accepta oferte alternative.

11. Plata pretului contractului se va efectua in contul operatorului economic.

12. Data limita de publicare aofertei pe site-ul http://e-licitatie.ro/pub, este: 2 zile de la data comunicarii rezultatului procedurii.

13. Ofertele publicate in alt termen decat cel oferit de Autoritatea Contractanta, respectiv data publicarii prezentului anunt si termenul limita de primire oferte, nu vor fi luate in considerare.

Informatii suplimentare:

In situatia in care ofertantul cu pretul cel mai scazut nu va indeplini conditiile de participare/refuza incheierea contractului, poate fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locul doi.

[bsk-pdf-manager-list-category id=”44″]

menu
menu
sikerimm