Codul de etică
Codul de etică

Codul de etică 

I N F O R M A R E

Privind prevederile Codului de etică al pesonalului din cadrul Primariei Comunei Gârleni

Prezenta informare are ca rol aducerea la cunostinta tuturor salariatilor institutiei precum si a cetatenilor prevederile Codului de conduita si integritate etica implementata la nivelul  UAT Garleni, pentru asigurarea calitatii activitatii noastre prin implicarea cu cinste si imtegritate in toate actiunile pe care le desfasuram.

 1. CE ESTE CODUL DE ETICA SI INTEGRITATE SI CUI SE ADRESEAZA?
 • Codul de etica si integritate, stabileste principii si reguli morale la care adera toti demnitarii, functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei comunei Garleni.
 1. OBIECTIVUL NOSTRU.
 • Ne dorim crearea unei culturi organizationale bazate pe valori si a unui climat etic adecvat activitatii profesionale. Urmarim prevenirea practicilor neconformecu normele de etica si informarea publicului cuprivire la standardele de comportament moral care se asteapta din partea intregului personal.
 1. CADRU NORMATIV
 • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;
 • Constitutia Romaniei, republicata;
 • Codul Muncii, aprobat prin Legea nr.53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.78/200 pentru prevenirea, descopeririea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea si exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile ulterioare,
 • Legea nr.18/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
 • Legea nr.477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.
 • Hotarare Guvernului nr. 583/2016 pentru aprobare SNA 2014-2020;
 1. TERMEN FRECVENT UTILIZATI IN COD
 • Interes public – acel interes care implica garantarea si respectarea drepturilor, a libertatilor si a intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, de legislatia interna si de tratatele internationale la care Romania este parte, precum si indeplinirea atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, al eficacitatii si al economicitatii cheltuirii resurselor;
 • Interes personal – orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de angajat, prin folosirea reputatiei, a inflatiei, a facilitatilor, a relatiilor si a informatiilor la care are acces, ca urmare a exercitarii atributiilor;
 • Conflict de interese – acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direc ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilorori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute;
 • Informatie de interes public – orice informatie neclasificata care pribeste activitatile sau care rezulta din activitatea institutiei, in diferent de suportul ei;
 • Informatie cu privire la datele personale – orice informatie privind o persoana identificata sau identificabila.
 1. VALORI FUNDAMENTALE LA CARE ADERAM
 • Integritate in exercitarea functiei publice– declararea oricaror interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor de serviciu si evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitatii.
 • Prioritatea interesului public – datoria reprezentantilor institutiilor si autoritatilor de la nivelul administratiei publice centrale si locale de a considera interesul public mai presus de orice alt interes in indeplinirea atributiilor de serviciu.
 • Profesionalism – obligatia angajatului de a-si indeplini atributiile si sarcinile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate.
 • Impartialitate si independenta – obligatia angajatilor de a avea o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea functiei publice.
 • Deschidere si transparenta – asigurarea accesului meingradit la informatiile de interes public, transparenta procesului decizitional in gestionarea fondurilor publice, in procesul de achizitii publice, ingestionarea resursei umane si alte domenii.
 • Obiectivitatea– asigurarea impartialitatii si nediscriminarii in intreaga activitate desfasurata la nivelul administratiei publice centrale si locale.
 • Bunacredinta – cinste si corectitudine in exercitarea functiei publice.
 • Confidentialitate – obligatia angajatului de a respecta confidentialitatea informatiilor dobandite ca urmare a unei relatii profesionale si nu trebuie sa divulge astfel de informatii unei terte parti fara o autorizatie specifica, cu exceptia cazului in care exista un drept sau o obligatie legala sau profesionala de a dezvalui aceste informatii. Informatiile confidentiale obtinute in cadrul unei relatii profesionale nu trebuie utilizate in avantajul personal sau al unei terte parti.

 

 1. PRINCIPII CARE TREBUIE SA NE GUVERNEZE COMPORTAMENTUL
 • Principiul suprematiei Constituiei si a legii, conform caruia angajatii au indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;
 • Principiul compartimentului etic, care presupune ca personalul, in exercitarea functiei publice, sa dea dovada de cinste, corectitudine si constiinciozitate, integritate morala, impartialitate, independenta si obiectivitate;
 • Principiul profesionalismului, conform caruia angajatii au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta si eficacitate;
 • Principiul prioritatii interesului public, conform caruia personalul are indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor de serviciu;
 • Principiul libertatii in gandire si exprimare, in conformitate cu care angajatii pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
 • Principiul loialitatii fata de institutie – personalul apara prestigiul institutiei si se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale institutiei;
 • Principiul deschiderii si transparentei conform caruia activitatile desfasurate de angajati in exercitarea functiei lor sunt publice, orientate catre cetateni si pot fi supuse monitorizarii acestora;
 • Principiul egalitatii de sanse si de tratament, principiul promovarii intre barbati si femei si principiul si principiul nediscriminarii, conform carora angajatii au indatorirea de a asigura egalitatea de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice si de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare.

NORME ETICE PE CARE LE RESPECTAM IN CADRU INSTITUTIEI

 • Ne desfasuram activitatea in conformitate cu normele legale in vigoare, asigurand loialitatea fata de Constitutie si lege, fata de autoritatile si institutiile publice. Respectam normele de etica cuprinse in prezentul Cod, precum si normele deontologice specifice profesiei, dupa caz.
 • Indiferent de functia detinuta, fiecare angajat al primariei Garleni adopta un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine, impartialitate, obiectivitate si amabilitate, atat in relatiile cu ceilalti colegi, cat, si cu partenerii de lucru si dialog ai altor institutii si organizatii.

In cadrul relatiilor internationale, respectam limitele mandatului incredintat, promovam o imagine favorabila tarii si institutiei, adoptam o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si respectam regulile si obiceiurile tarii gazda.

 • In cadrul institutiei respectam diversitatea de opinii si stilurile de munca diferite si valorificam aceste diferente pentru a acrea un mediu organizational pozitiv.
 • Asiguram un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, luand in considerare asteptarile acestora, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.
 • Ne pastram obiectivitatea si evitam conflictul de interese si orice alta situatie care ar putea genera conflict de interese si incompatibilitate, asa cum sunt definite acestea in legislatia actuala. In cazul in care intervie o situatie de conflict de interese sau incompatibilitate, personalul institutiei trebuie sa sesizeze in scris superiorii ierarhici. In astfel de situatii, conducerea institutiei are obligatia de a asigura, prin masuri institutionale, evitarea conflictului de interese sau incompatibilitatea declarata, fara a aduce atingere demnitatii persoanei si drepturilor profesionale si contractuale ale celui care face obiectul conflictului de interese, respectiv incompatibilitatii sesizate.
 • Depunem declaratiile de avere si de interese pe toata durata functiei noastre.
 • Nu oferim, nu solicitam si nu acceptam cadouri care pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor detinute si pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.
 • Fata de colegi si de alte persoane cu care colaboram in exercitarea functiei, atat la nivel netional, cat si international, adoptam o atitudine impartiala respectand interesele si opiniile tuturor, indiferent de rasa, etnie, varsta, dizabilitati, religie, cultura, gen, orientare sexuala, stare materiala, sanatate, convingeri politice sau orice alte criterii.
 • Conducerea institutiei aplica cu obiectivitate procedurile si prevederile legale privind evaluarea personalului din subordine, precum si atunci cand propun promovari si modificari in functii, nominalizarea echipei de proiect, comisii, acordarea de stimulente materiale sau morale pentru personalul din subordine.
 • Avem obligatia sa pastram confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care luam cunostinta in exercitatrea functiei, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.
 • Activitatea primarului si viceprimarului se face in mod transparent si public, garantand o buna comunicare cu cetatenii, cu partenerii din alte institutii si organizatii.
 • Avem obligatia de asesiza orice abatere ce este savarsita de catre un angajat al institutiei in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, abatere de la normele legale, procedurile, politicile interne ale ministerului, precum si de la lege.
 • Ne asiguram ca procedurile de achizitie publice se desfasoara in mod transparent, echitabil, eficace si cu impartialitate.
 • Nu ne implicam in activitati cu caracter politic care vin in contradictie cu prevederile legale in domeniu.
 • Nu ne folosim numele sau imaginea proprie in scopuri electorale sau comerciale.
 • In activitatea noastra ocrotim proprietatea institutiei si evitam producerea orcarui prejudiciu.
 • Fiecare din noi este responsabil pentru cunoasterea si respectarea normelor prevazute in Codul de etica si integritate. Incalcarea normelor codului poate atrage raspunderea persoanei vinovate, in conditiile prevazute in Regulamentul intern al institutiei.

DISPOZITII FINALE

DISEMINAREA CODULUI

 • Intreg personalul este informat cu privire la prevederile Codului, prin publicarea acestuia pe pagina de internet a institutiei, prin intermediul intranetului institutiei, e-mailul de serviciu si la avizierul institutiei.

CONSILIERE, SUPORT SI MONITORIZAREA RESPECTARII NORMELOR DE ETICA

 • Pentru a primi indrumare si consiliere etica, in conditiile de deplina confidentialitate, si pentru rezolvarea incertitudinilor si dilemelor in domeniu, fiecare dintre noi se poate adresa consilierului de etica desemnat la nivelul insitutiei.
 • Codul poate si modificat ori de cate ori intervin modificari in legislatia de referinta.
menu
menu
sikerimm