INVITAȚIE DE PARTICIPARE-Lucrări reparație (plombare) a drumurilor de interes local din Comuna Garleni, județul Bacau”

INVITAȚIE DE PARTICIPARE-Lucrări reparație (plombare) a drumurilor de interes local din Comuna Garleni, județul Bacau”
/*! elementor - v3.21.0 - 24-04-2024 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}

UAT COMUNA GARLENI

BACAU

Nr. 5490/12.07.2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
ACHIZIȚIE DIRECTA

Lucrări reparație ( plombare) a drumurilor de interes local din Comuna Garleni,
județul Bacau”.

 1. Codul CPV 45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor
 2. Valoarea estimata a achizitei : 170722.10 lei fara TVA

3.Surse de finanțare : bugetul local

Obiectul achiziției directe: Lucrări reparație (plombare) a drumurilor de interes local din Comuna Garleni, jud. Bacau.

Modul de finalizare a achiziției

Modul de finalizare a achiziției directe Încheierea unui contract de lucrări, cu un termen de execuție de 30 zile.

Finalizarea se va face prin utilizarea catalogului electonic – ofertantul declarat câștigător avand obligația de a incarca in catalog in termen de 2 zile de la comunicare.

Documentia de atribuire caiet de sarcini, formulare se va putea obține in urma unei solicitări scrise. Ia sediul primăriei sau la adresa de e-mail primaria.girleni-ffyahoo.com.

Documente de calificare solicitate

Se vor prezenta următoarele documente:

 1. Scrisoare de înaintare (Formularul 1);
 2. Declarație privind neincadrarea in situațiileprevazute la art. 164 din LEGEA 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul 2);
 3. Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 privinda chizitiile publice. (Formularul 3);
 4. Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. (Formularul 4);
 5. Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legeanr. 98/2016 privinda chizitiile publice (Formularul 5);
 6. Declarație privind acceptarea condițiilor contractual si Îndeplinire a contractului (Formular 6)
 7. Formularul de oferta (Formular 7);
 8. împuternicire, daca est ecazul (Formular 8);
 9. Declarație respectare art.51 din legea 98/2016, privinda chizitiile directe (Formular 9)
 10. Acord de asociere (Formular 10)- daca este cazul
 11. Angajament privind susținerea tehnica -experiența similara (Formular 11 )-dacaestecazul
 12. Acord de subcontractare ( Formularul 12)- daca este cazul
 13. Instrument de garantare (Formular 13) – după semnare acontractului de lucrări
 14. Formular propunere tehnica (Formular 14)
 15. Certifica tconstatator emis de ONRC din care rezulta obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie si ai ba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. CERTIFICAT DE A TESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitățile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA); .CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind .impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.

Oferta va conține :

 1. Propunerea tehnica care se va elabora conform cerințelor din caietul de sarcini .In acest scop propunerea tehnica va conține:

un comentariu al specificațiilor tehnice prezentate in caietul de sarcini, prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile respective. Ofertanti trebuie sa includă in oferta lor toate datele si informaiile in forma ceruta, dar si orice informații pe care aceștia le considera necesare pentru clarificarea propunerii lor tehnice.

alte informații considerate semnificative pentru Îndeplinirea prezentului contract.

 1. Propunerea financiara – care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Prețul din formular de oferta va reprezeta prețul total al contractului fara TVA.

Atașat la formularul de oferta se va anexa listele cu cantiti si lucrări atașate la caietul de sarcini.(formular F3,C6, C7, C8,C9)

Prețul va fi exprimat in lei, fara TVA . Prețul ofertei este considerat ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

Ofertele cu o documentație incompleta vor fi respinse ca innaceptabile. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, in caz de necesitate, de a solicita clarificări la documentație.

Adresa de depunere oferte :

Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si financiara se vor depune direct sau prin posta la sediul UAT COMUNA Garleni, cu sediul in comuna Garleni, str. Fantanele nr. 17, jud. Bacau, in plic inchis si sigilat. Pe plic se va inscrie „Oferta pentru Lucrări reparație ( plombare) a drumurilor de interes local din Comuna Garleni, județul Bacau”.

Oferta depusa la alta adresa , sau după data si ora limita de depunere , nu va fi luata in considerare.

Criteriul de atribuire :

Prețul cel mai scăzut in lei, fara TVA, in condițiile Îndeplinirii in totalitate a cerințelor din cuprinsul documentației.

Oferta stabilita ca fiind castigatoare este aceaoferta admisibila, a cărei propunere tehnica corespunde cerințelor minime obligatorii, a cărei propunere financiara are prețul cel mai scăzut si care Îndeplinește cerințele privind condițiile de participare.

In cazul in care valoarea ofertelor depuse depasesc valoarea estimata a acchizitiei, ofertele vor fi respinse, iar procedura de achiziție va fi reluata.

Data limita de depunere a ofertelor : 15.07.2021, ora 12.00.

Garanția de buna execuție 10 % in condițiile prevăzute de lege in termen de 5 zile de la semnarea contractului.

Garanția lucrării este de 24 de luni calendaristice de la semnarea Procesului verbal de recepție de terminarea lucrărilor.

Ofertantul are obligația sa ceara lămuriri asupra documentelor prezentate, le va solicita in scris.

Ofertantul are obligația sa respecte condițiile de munca si protecția muncii si sa lucreze in timpul lucrărilor cu personal/calificat specializat.

menu
menu
sikerimm