INVITATIE DE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA LUCRARI DE REPARARE (PLOMBARE) A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COMUNA GARLENI, JUDETUL BACAU”

INVITATIE DE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA LUCRARI DE REPARARE (PLOMBARE) A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COMUNA GARLENI, JUDETUL BACAU”
/*! elementor - v3.21.0 - 24-04-2024 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}

Anunt de publicitate

INVITATIE DE PARTICIPARE

ACHIZITIE DIRECTA

 

Comuna Garleni, in calitate de autoritate contractanta,prinprezentavainvitasaparticipati la procesul de atribuire a contractului de lucrari ”LUCRARI DE REPARARE (PLOMBARE)  A  DRUMURILOR  DE  INTERES  LOCAL  DIN  COMUNA  GARLENI, JUDETUL  BACAU”

Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: achizitie directa, in conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv, Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 450.200 lei, pentru achizitiile delucrari.

 1. Finanţarea investiţiei se va face de la Buget local.Valoarea estimata a acestei achizitii este de 449 639 lei fără TVA, conform deviz general.
 1. Modul de prezentare a ofertei: Registratura Primariei Comunei Garleni,cu sediul in comuna Girleni, str. Fantanele nr. 17, jud. Bacau, in plic inchis si sigilat.

Oferta va fi prezentata astfel:Intr-un plic inchis (sigilat), care va fi marcat in mod vizibil cu adresa autoritatii contractante, obiectul achizitiei si cu mentiunea „A nu se deschide inainte de data de 13.09.2021 ora 12:00”.Pe plic se va inscrie „Oferta pentru „LUCRARI DE REPARARE (PLOMBARE)  A  DRUMURILOR  DE  INTERES  LOCAL  DIN  COMUNA  GARLENI, JUDETUL  BACAU”.Daca plicul sigilat nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

Oferta depusa de operatorul economic alaturi de documentele de calificare solicitate la punctul 7 trebuie sa cuprinda:

Propunerea financiara: Se va intocmi in conformitate cu legislatia in vigoare.

Propunerea tehnica: Se va intocmi in conformitate cu caietul de sarcini, formular (SectiuneaFormulare) silegislatia in vigoare.

Nota: Propunerea financiara si tehnica vor fi semnate si stampilate de catre ofertant.

 1. Limba de redactare a ofertei: romana
 1. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile fata de data transmiterii acestora.
 1. Pretul ofertei este ferm si va fi exprimat in lei, fara TVA.

Nota: Nu se accepta actualizare a pretului contractului.

 1. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: Pretul cel mai scazut, cu conditia prezentarii tuturor documentelor solicitate la punctul 2 si la punctul 7 din prezentul anunt.
 1. Documente de calificare solicitate:
 1. Scrisoare de inaintare (Formularul 1); 
 2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul 2);
 3. Declarati eprivind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. (Formularul 3);
 4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. (Formularul 4);
 5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul 5);
 6. Declaratie privind acceptarea conditiilor contractual si indeplinire a contractului (Formular 6)
 7. Formularul de oferta (Formular 7);
 8. Imputernicire, daca este cazul (Formular 8);
 9. Declaratierespectare art.51 din legea 98/2016, privindachizitiiledirecte (Formular 9)
 10. Acord de asociere (Formular 10)- daca este cazul
 11. Angajament privind sustinerea tehnica–experienta similara (Formular 11)-dacaestecazul
 12. Acord de subcontractare( Formularul 12)- daca este cazul
 13. Instrument de garantare (Formular 13) – dupa semnarea contractului de lucrari
 14. Formular propunere tehnica (Formular 14)
 15. Certificat constatator emis de ONRC din care rezulta obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
 1. Prezentarea ofertei

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut, care va devein castigatoare dupa prezentare s iindeplinirea conditiilo mai sus mentionate, respective prezentarea documentelor de calificare, propunerii financiare si tehnice.

Finalizarea cumparari idirecte se va face prin utilizarea catalogului electonic  -ofertantul declarat castigator avand obligatia de a  incarca in catalogul electronic in termen de 2 zile de la comunicare valoarea pentru care a fost declarata castigatoare aofertaa cestuia.

Eventualele clarificari cu privire la documentatia de atribire vor fi trimise pe adresa de email: primaria.girleni@yahoo.com.

Raspunsurile vor fi publicate la adresa: https://primariagarleni.ro/, la prezentul anunt.

 

 1. Conditii contract
 • Durata contractului = contractul intra in vigoare de la data semnarii de catre ambele parti si produce efecte pana la incheierea procesului verbal de receptive la terminarea lucrarilor. Durata executie lucrarii:2  luni calendaristice;
 • Pretul final al contractului va fi pretul ofertei castigatoare.
 • Orice mentiune a ofertantului care nu este in acord cu prezentul anunt si documentele conexe pot duce la respingerea ofertei.
 • Garantia de buna executie: 10% din pretul contractului, fara TVA, conform art.39 si art.40, alin.(1) din HG 395/2016
 • Garantia lucrarii este de 24 de luni calendaristice de la semnarea Procesului verbal de receptive la terminarea lucrarii.
 1. La oferta de baza NU se accepta oferte alternative.
 1. Plata pretului contractului se va efectua in contul operatorului economic.
 1. Data limita de publicarea ofertei pe site-ul http://e-licitatie.ro/pub, este: 2 zile de la data comunicarii rezultatului procedurii.
 1. Ofertele publicate in alt termen decat cel oferit de Autoritatea Contractanta, respectiv data publicarii prezentului anunt si termenul limita de primire oferte, nu vor fi luate in considerare.

Informatii suplimentare:

In situatia in care ofertantul cu pretul cel mai scazut nu va indeplini conditiile de participare/refuza incheierea contractului, poate fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locul doi.

 

 Viceprimar cu atributii de primar                                 Consilier Achiziti Publice,

Stefan Constantin Gabriel                                                     Postolache  Mariana Daniela

menu
menu
sikerimm