INVITAȚIE DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE DIRECTA-„DEMOLARE C2(BIBLIOTECA)”

INVITAȚIE DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE DIRECTA-„DEMOLARE C2(BIBLIOTECA)”
/*! elementor - v3.21.0 - 24-04-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

INVITAȚIE DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE DIRECTA-“DEMOLARE C2(BIBLIOTECA)”

/*! elementor - v3.21.0 - 24-04-2024 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}

Nr. 6628/20.08.2021

Anunț de publicitate

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
ACHIZIȚIE DIRECTA

Comuna Garleni. in calitate de autoritate contractanta.prin prezenta va invita sa participați la procesul de atribuire a contractului de lucrări:  „DEMOLARE C2(BIBLIOTECA)”

.Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publica: achiziție directa, in conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv. Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA. este mai mică de 135.060 lei. respectiv lucrări. în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică dc 450.200 lei

 1. Finanțarea se va face de la Buget local. Valoarea estimataa acestei achiziții este de 31680 Iei fără TVA. conform deviz general.
 2. Modul de prezentare a ofertei: Registratura Primăriei Comunei Garleni.cu sediul in comuna Girlcni. str. Fantanele nr. 17. jud. Bacau. in plic închis si sigilat.

Oferta va fi prezentata astfel: Intr-un plic inchis(sigilat). care va fi marcat in mod vizibil cu adresa autoritatii contractante, obiectul achiziției si cu mențiunea ..A nu se deschide înainte de data de 27.08.2021ora 12:00”. Pe plic se va înscrie ..Oferta pentru „DEMOLARE C2(BIBLIOTECA)”. Daca plicul sigilat nu este marcat conform prevederilor de mai sus. autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru rătăci rea ofertei.

Oferta depusa de operatorul economic alaturi de documentele de calificare solicitate la punctul 7 trebuie sa cuprindă:

Propunerea financiara: Se va întocmi in conformitate cu legislația in vigoare.

Propunerea tehnica: Se va întocmi in conformitate cu caietul de sarcini, formular (SectiuneaFormulare) si legislația in vigoare.

Nota: Propunerea financiara si tehnica vor fl semnate si stampilate de către ofertant.

 1. Limba de redactarea ofertei: romana
 2. Perioada de valabilitatea ofertelor: 60 zile fata de data transmiterii acestora.
 3. Prețul ofertei este ferm si va fi exprimat in lei. fara TVA.

Nota: Nu se accepta actualizarea prețului contractului.

 1. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuire acontractului de furnizare: Prețul cel mai scăzut, cu condiția prezentării tuturor documentelor solicitate la punctual 2 si la punctul 7 din prezentul anunț.
 2. Documente de calificare solicitate:
 3. Scrisoare de înaintare (Formularul I):
 4. Declarație privind neincadrarea in situațiileprevazute la art. 164 din LEGEA 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul 2):
 5. Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la ari. 165 din Legea 98/2016 privinda chizitiile publice. (Formularul 3);
 6. Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. (Formularul 4):
 7. Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legeanr. 98/2016 privinda chizitiile publice (Formularul 5):
 8. Declarație privind acceptarea condițiilor contractual si îndeplinire a contractului (Formular 6)
 9. Formularul de oferta (Formular 7):
 10. împuternicire, daca est ecazui (Formular 8):
 11. Declarație respectare art.5 I din legea 98/2016. privinda chizitiile directe (Formular 9)
 12. Acord de asociere (Formular 10)- daca este cazul
 13. Angajament privind susținerea tehnica-experiența similara (Formular I I )-dacaestecazul
 14. Acord de subcontractare ( Formularul 12)-dacaestecazul
 15. Instrument de garantare (Formular 13) – după semnare acontractului de lucrări
 16. Formular propunere tehnica (Formular 14)
 17. Certificat constatator emis de ONRC din care rezulta obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie si aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitățile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA): CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA
 18. Prezentarea ofertei

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu prețul cel mai scăzut, care va devein castigatoare după prezentarea si indeplinireac onditiilor mai sus menționate, respective prezentarea documentelor de calificare, propunerii financiare si tehnice.

Finalizarea cumpărării directe se va face prin utilizarea catalogului electonic -ofertantul declarat câștigător avand obligația de a incarca in catalogul electronic in termen de 2 zile de la comunicare valoare apentru care a fost declarata castigatoarea oferta acestuia.

Eventualele clarificări cu privire la documentația de atribirevor fi trimise peadresa de email: primaria.girleni@yahoo.com.

Răspunsurile vor fi publicate la adresa: https://primariagarleni.ro/, la prezentul anunț.

 1. Condiții contract

® Durata contractului : contractul intra in vigoare de la data semnării de către ambele parti si produce efecte pana la încheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor. Durata execuție lucrări : 10 zile calendaristice;

 • Prețul final al contractuluiva fi prețul oferteic astigatoare.
 • Orice mențiune a ofertantului care nu este in acord cu prezentul anunț si documentele conexe duce la respingerea ofertei.
 • Garanția de buna executie: 10% din prețul contractului, fara TVA, conform art.39 si art.40. a I i n.( I) din HG 395/2016
 1. La oferta de baza NU se accepta oferte alternative.

I 1. Plata pretuIui contractului se va efectua in contul operatorului economic.

 1. Data limita de publicare a ofertei pe site-ul http://e-licitatie.ro/pub, este: 2 zile de la data comunicării rezultatului procedurii.
 2. Ofertele publicate in alt termen decât cel oferit de Autoritatea Contractanta, respectiv data publicării prezentului anunț si termenul limita de primire oferte, nu vor fi luate in considerare.

Informații suplimentare:

In situația in care ofertantul cu prețul cel mai scăzut nu va îndeplini condițiile de participare/refuza încheierea contractului, poate fl selectat/contactat ofertantul clasat pe locu Idoi.

Viceprimar cu atributii

Ștefan Constantin

Consilier Achiziti Publice,

Postolache Marina Daniela

menu
menu
sikerimm