Anunț privind ocuparea prin transfer

Anunț privind ocuparea prin transfer

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei functii publice de executie în cadrul U.A. T. comuna Girleni

[bsk-pdf-manager-pdf id=”645″]

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) — (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, U.A.T. comuna Girleni anunlă ocuparea prin transfer la cerere, a functiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului asistenta sociala, registrul agricol, stare civila, gestiunea personalului.

Condiţii specifice pentru ocupare: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul ştiinţe juridice, Condiţiile minime de vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

Funcţionarii publici interesaţi, sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Primariei Comunei Girleni, în termen de 20 de zile de la data afişkii prezentului anunţ, următoarele documente:

  • cerere de transfer la cerere,
  • cuniculum vitae ,
  • copia actului de identitate,
  • copia diplomei de studii,
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcţiei publice,
  • 6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un funcţionar public din cadrul Compartimentului Resurse Umane, sau în copii legalizate. in situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul şi ora susţinerii acestuia, urmând a fi publicate pe pagina de internet a Primariei Girleni — www. Primariagirleni.ro şi afişate la sediul instituţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, telefon:0744.389.431
Publicat azi, 13 septembrie 2018

menu
menu
sikerimm