ANUNȚ privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcții contractualede Sef SVSU, în cadrul U.A. T. comuna Garleni

ANUNȚ privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcții contractualede Sef SVSU, în cadrul U.A. T. comuna Garleni

In conformitate cu prevederile art. 32, alin. (1), lit.b din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, comuna Garleni anunță ocuparea prin transfer la cerere, a funcției contractuale de execuție vacante de Sef SVSU in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenta.

Condiții specifice pentru ocupare:

  • Studii medii cu diploma de bacalaureat
  • certificat de absolvire privind competențe profesionale obținute la cursurile autorizate pentru șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, atestate de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității în Șanse și de Ministerul Educației și Cercetării;
  • certificat (adeverință) medicală cu specificația „apt pentru ocupația șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență;
  • disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute;
  • disponibilitate pentru perfecționare;
  • permis de conducere categoria B;
  • abilitate în lucrul cu calculatorul (Excel, Word, internet);
  • vechime m muncă – minimum 5 ani (adeverință sau carte de muncă).

Persoanele interesate, sunt rugați să depună la Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Primăriei Comunei Girleni, în termen de 20 de zile de la data afișaii prezentului anunț, următoarele documente:

o cerere de transfer la cerere,

o cuniculum vitae,

o copia actului de identitate,

o copia diplomei de studii,

o copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice,

o copie a actului administrativ din care să reiasă contractuaa ocupată de candidat și instituția angajatoare (sau după caz, adeverință)

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Resurse Umane, sau în copii legalizate, in situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul și ora susținerii acestuia, urmând a fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Girleni — www.primariagirleni.ro și afișate la sediul instituției.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, telefon:0744389431

PRIMAR,

TANCAU EUSEBIU IULIAN

menu
menu
sikerimm