ANUNȚ DE UTILITATE PUBLICA PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL 2020-2024

ANUNȚ DE UTILITATE PUBLICA PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL 2020-2024
/*! elementor - v3.21.0 - 24-04-2024 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}

Având în vedere prevederile Ordonantei nr.28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, va aducem la cunostinta informatii utile despre Registrul Agricol, inclusiv termenele la care trebuie sa va declarati proprietatile si procedura prin care aceste date sunt înregistrate si procesate.
Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:
a) capul gospodăriei și membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societății/asociației agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosință;
b) terenurile pe care le dețin în proprietate sau în folosință pe categorii de folosință și pe destinație a terenului, intravilan/extravilan, suprafețe cultivate cu principalele culturi și numărul de pomi, pe specii;
c) efectivele de animale, pe specii și categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluția anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum și alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;
d) clădirile existente la începutul anului pe raza localității;
e) mijloacele de transport cu tracțiune animală;
f) mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mărfuri, mașinile și utilajele pentru agricultură și silvicultură;
g) orice alte echipamente, utilaje și instalații/agregate pentru agricultură și silvicultură.
Registrul agricol se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, datele completându-se de către autorităţile administraţiei publice locale, anual, potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Conform legislației, autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol.
Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București de către persoanele cărora le revine, prin dispoziție a primarului respectiv, obligația completării, ținerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării și transmiterii datelor către Registrul agricol național (RAN).
Secretarul comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz, coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a registrului agricol și de transmitere a datelor către Registrul agricol național (RAN).
Datele din Registrul Agricol trebuie declarate de urmatoarele categorii de deținători de bunuri de pe raza unei localități.

Astfel, sunt obligați să ofere și actualizeze datele despre proprietate deținătorii de bunuri (terenuri, animale, cladiri/constructii, mijloace de transport si instalatii pentru agricultură/silvicultură):
-Persoane fizice cu domiciliul în localitate;
-Persoane fizice cu domiciliul în alte localități care dețin bunuri pe raza localității;
-Persoane Juridice cu sediul social în localitate;
-Persoane juridice cu sediul social în alte localiăți care dețin bunuri pe raza localității.
”Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente”, conform Legii 54/2017.

Înscrierea în Registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnatură, sub sancţiunea nulităţii. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face pe baza declaraţiei date sub semnătură, sub sancţiunea nulităţii.

Aceste declaraţii pot fi date potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în Registrul agricol:
a) în faţa secretarului localităţii;
b) în faţa notarului public;
c) la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia.
Modul de întocmire a Registrului Agricol este prin hotărâre de Guvern cu valabilitate pe 5 ani. Noile formulare privind registrul agricol au fost aprobate în ședința din 27 decembrie 2019 pentru:
-componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;
-terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă;
-terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;
-modul de utilizare a suprafeţelor agricole;
-animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate;
-utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului;
-aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi;
-clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
-atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate;
-menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;
-înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune;
-înregistrări privind contractele de arendare;
-înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
-alte menţiuni.
Conform Legii 54/2017 care modifică Ordonanța 28/2008 privind registrul agricol, termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.
În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».
Centralizarea datelor pe comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București se va face în următoarele perioade:
a) până la 15 aprilie, pentru datele privind efectivele de animale în gospodării/unități cu personalitate juridică la începutul fiecărui an și evoluția efectivelor de animale pe întregul an precedent, producția animală obținută de gospodării/unități cu personalitate juridică pe anul precedent, precum și pentru datele privind clădirile noi și cele la care au fost efectuate lucrări care privesc modificarea obligațiilor fiscale locale, terenurile, mijloacele de transport, echipamentele, utilajele și instalațiile/agregatele pentru agricultură și silvicultură;
b) până la 30 iunie, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate și numărul pomilor pentru anul agricol.
Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor:
-eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea parcelelor agricole, a animalelor şi a păsărilor;
-eliberarea/vizarea atestatelor de producător şi eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse;
-eliberarea adeverinţelor privind calitatea de producător agricol;
-starea materială pentru situaţii de asistenţă/protecţie socială, pentru obţinerea unor beneficii/servicii sociale;
Conform Legii 54/2017, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:
-refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor;
-refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la fața locului situația reală, în vederea verificării concordanței dintre aceasta și datele din registrul agricol;
-nedeclararea, la termenele și în forma stabilite de prezenta ordonanță sau de normele tehnice a datelor care fac obiectul registrului agricol;

/*! elementor - v3.21.0 - 24-04-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

Documente registrul agricol

menu
menu
sikerimm