Anunt de publicitate-INVITATIE DE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA -“AMENAJAREA TORENTULUI MUTULUI IN SAT LESPEZI, COMUNA GARLENI, JUDETUL BACAU”.

Anunt de publicitate-INVITATIE DE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA -“AMENAJAREA TORENTULUI MUTULUI IN SAT LESPEZI, COMUNA GARLENI, JUDETUL BACAU”.

COMUNA GARLENI Nr. 5953 /24.07.2023 

Anunt de publicitate

INVITATIE DE PARTICIPARE

ACHIZITIE DIRECTA –AMENAJAREA TORENTULUI MUTULUI IN SAT LESPEZI, COMUNA GARLENI, JUDETUL BACAU„.

DESCARCĂ ANUNT SI DOCUMENTATIE

   Comuna  Garleni, in calitate  de  autoritate  contractanta, prin  prezenta va invita sa participati la procesul de atribuire a contractului de  servicii de expertiza tehnica  prin personal specializat , atestat  conform  Ordinului  M.D.L.P.A. nr. 817/23.06.2021, pentru  lucrarii  executate in cadrul obiectivului  “AMENAJAREA TORENTULUI MUTULUI IN SAT LESPEZI, COMUNA GARLENI, JUDETUL BACAU„.

– cod CPV  71319000-7  Servicii  de expetiza

Modalitatea  de  atribuire  a  contractului de achizitie publica: achizitie directa, in conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv, Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata  a achizitiei fara TVA este mai mica de  200120  lei, respectiv,  in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat  900400  lei, pentru achizitiile  de lucrari.

 1. Finanţarea se va face de la Buget local.

2, Valoarea estimate  – 7000   lei fara  TVA

     cod CPV  71319000-7  Servicii  de expetiza   – 7000  lei   fără  TVA,

 1. Modul de prezentare a ofertei: Ofertele vor fi transmise  pe  adresa de e mail  primaria.girleni@yahoo.com, pana  la  data   27.07.2023,  ora  12.00,

Oferta  depusa de operatorul economic alaturi de documentele de calificare solicitate  la  punctul 7  trebuie sa cuprinda:

Propunerea  financiara: Se  va intocmi in conformitate cu legislatia in vigoare.

Propunerea  tehnica:,Expertizarea  tehnica  a  torentului  Mutului  este  pentru  gasirea unei  solutii optime  pentru  a  decolmata  si a  regulariza  cursul apei , pentru  evitarea  inundatiilor.  Se anexeaza  studiul geologic privind debitul torentului Mutului, emis de Administratia Nationala “Apele Romane” Administratia  Bazinala  de  Apa  Siret.

Prestatorul  se oblige sa presteze serviciile solicitate, la standardele  legale si normativele  in vigoarein conformitate cu legislatia romana actuala.

Propunerea  tehnica v-a  contine urmatoarele :

 • O scurta descriere prvind modalitatea de prestare a serviciilor solicitate ;
 • Numele persoanei desemnata de ofertant ca expert tehnic de calitate A7, B5, D , pentru lucrarii  de  regularizarii
 • Certificate de  atestare  si  legitimatie  aferenta  certificatului de atestare  valabila  pentru domeniile  solicitate , in copii  conform  cu originalul ;
 • Perioada de timp necesara ofertantului pentru intocmire expertizei tehnice;
 • Declaratie de acceptare si insusire a conditiilor contractuale si a cerintelor din Caietul de sarcini.
 1. Limba de redactarea ofertei: romana
 1. Perioada de valabilitatea ofertelor: 60 zile fata  de  data  transmiterii  acestora.
 1. Pretul ofertei este ferm si va fi exprimat in lei, fara TVA.

Nota: Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

 1. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului  de  prestari servicii  Pretul cel mai scazut, cu conditia prezentarii tuturor  documentelor  solicitate  la  punctual  2 si la  punctul 7 din prezentul anunt.
 1. Documente de calificare solicitate:
 2. Scrisoare de inaintare (Formularul 1);
 3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul 2);
 4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 privinda chizitiile publice. (Formularul 3);
 5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. (Formularul 4);
 6. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la 60 din Legeanr. 98/2016 privind  achizitiile  publice (Formularul 5);
 7. Declaratie privind acceptarea conditiilor contractual si indeplinire a contractului (Formular 6)
 8. Formularul de oferta (Formular 7);
 9. Imputernicire, daca este cazul (Formular 8);
 10. Declaratie respectare art.51 din legea 98/2016, privind achizitiile directe (Formular 9)
 11. Acord de asociere (Formular 10)- daca este cazul
 12. Angajament privind sustinerea tehnica –experienta similara (Formular 11)-daca este cazul
 13. Acord de subcontractare ( Formularul 12)- daca este cazul
 14. Formular propunere tehnica (Formular 13)
 15. Certificat constatator emis de ONRC din care rezulta obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie si aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA); .CERTIFICAT  DE  ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.
 1. Prezentarea ofertei

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut, care va deveni castigatoare dupa prezentarea si indeplinirea conditiilor mai sus mentionate, respective prezentarea documentelor de calificare, propunerii financiare si tehnice.

Finalizarea cumpararii directe se va face prin utilizarea catalogului electonic  -ofertantul declarat castigator avand obligatia de a  incarca in catalogul electronic in termen de 2 zile de la comunicare valoarea pentru care a fost declarata castigatoarea oferta acestuia.

Eventualele clarificari cu privire la documentatia de atribire vor fi trimise pe adresa de email: primaria.girleni@yahoo.com.

Raspunsurile vor fi publicate la adresa: https://primariagarleni.ro/, la prezentul anunt.

 1. Conditii contract
 • Durata contractului : contractul intra in vigoare de la data semnarii de catre  ambel e parti  si  produce  efecte  pana la incheierea procesului verbal de receptiei la terminarea   Durata de  prestare a  serviciilor   :  30  de zile   de la data emiterii  ordinului de incepere ;
 • Pretul final al contractului va fi  pretul ofertei castigatoare.
 • Orice mentiune a ofertantului care nu este in acord cu prezentul anunt si documentele conexe duce la respingerea ofertei.
 1. La oferta de baza NU se acceptaoferte alternative.
 1. Plata pretuluicontractului se vaefectua in contuloperatorului economic.
 1. Data limita de publicare a ofertei pe site-ulhttp://e-licitatie.ro/pub, este: 2 zile de la data comunicarii rezultatului procedurii.
 1. Ofertele publicate in alt termen decat cel oferit de Autoritatea Contractanta, respectiv data publicarii prezentului anunt si termenul limita de primire oferte, nu vor fi luate in considerare.
 2. Termenul de livrare este de 30 de zile calendaristic, pe baza procesului verbal de predare primire,.

Informatii  suplimentare:  la adresa  de  e mail   primaria.girleni@yahoo.com, la adresa localitatea Garleni, str. Fantanele nr. 17, judetul  Bacau, telefon 0234/268985, persoana  de  contact Postolache  Mariana  Daniela, consilier achizitii publice.

In  situatia  in  care ofertantul cu pretul cel mai scazut nu va indeplini conditiile de participare/ refuza incheierea contractului, poate fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locul  doi.

 VICEPRIMAR CU ATRIBUTII DE PRIMAR                                                                Consilier Achiziti Publice,

 Stefan  Constantin Gabriel                                                                                          Postolache  Mariana Daniela

menu
menu
sikerimm