ANUNȚ-CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE, VACANTE, DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

ANUNȚ-CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE, VACANTE, DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR,  COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
/*! elementor - v3.21.0 - 24-04-2024 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}

Unitatea Administrativ Teritorială- COMUNA GÂRLENI, județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de INSPECTOR, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gârleni, județul Bacău,  cu o durată normală a timpului de lucru de 8  ore/zi, 40 ore/săptămână.

           Pentru a ocupa o funcție publică vacantă sau temporar vacantă candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 465, alin.(1) din OUG.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română şi domiciliul în România;
  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
  d) are capacitate deplină de exercițiu;
  e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condițiile legii;
  f) îndeplinește condițiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
  g) îndeplinește condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post – condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
  j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
  k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice de conducere sunt:

 • – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice
 • – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice- minimum 7 ani

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Gârleni, județul Bacău și constă în trei etape succesive:

 • -selecția dosarelor de înscriere
 • -proba scrisă
 • -interviul

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • publicare anunț – 27 octombrie 2021
 • perioada de depunere a dosarelor – 27 octombrie- 15 noiembrie 2021, ora 16.00;
 • proba scrisă – 29 noiembrie 2021, ora 10.00;
 • proba interviu –07 decembrie 2021, ora 10.00.

              Conform art. 49 HG.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, candidații depun dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de

 • Modelul orientativ al adeverinței menționate la pct.6 este prevăzut în anexa nr. 2D. din 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Adeverințele care au un alt format decât cel menționat, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activități, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
 • Copiile de pe actele menționate mai sus, precum se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaratei pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.

Dosarele de concurs se vor depune la Primăria comunei Gârleni, compartiment resurse umane, în intervalul 27 octombrie – 15 noiembrie 2021, între orele 08.00-16.00.

            Bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs, fișa postului sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul www.primariagarleni.ro .

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Gârleni, județul Bacău sau la nr. de telefon:0744389431, compartiment resurse umane, zilnic între orele 08.00-16.00.

VICEPRIMAR
CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

ȘTEFAN CONSTANTIN GABRIEL

menu
menu
sikerimm