ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de INSPECTOR I SUPERIOR din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gârleni, județul Bacău

ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de INSPECTOR I SUPERIOR din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gârleni, județul Bacău

DOCUMENTE

Primăria comunei Gârleni, județul Bacău, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează la data de 28 martie 2023 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de INSPECTOR, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentul Financiar-Contabil,

Astfel, se organizează concurs/examen de recrutare pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior, ID212346 în cadrul Compartimentului fianciar-contabil, la data de 28 martie 2023, începând cu ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Gârleni, județul Bacău. Durata normală a timpului de muncă pentru postul menționat este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Gârleni, județul Bacău și constă în trei etape succesive:-selecția dosarelor de înscriere

-proba scrisă

-interviul

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • publicare anunț –  23 februarie 2023
  • perioada de depunere a dosarelor –  23 februarie 2023 – 14 martie 2023, ora 16.00;
  • proba scrisă – 28 martie 2023 ora 10.00;

proba interviu – 31martie 2023 ora 10.00.     

            Conform art. 49 HG.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:

1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
2. curriculum vitae, modelul comun european;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări

5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. cazierul judiciar;

8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

  • Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct.5 este prevăzut în anexa nr. 2D. din HG.611/2008, cu modificările și completările ulterioare.  Adeverinţele care au un alt format decât cel menționat, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

  • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii..
  • Copiile de pe actele menționate mai sus, precum  și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs prelurea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

  • Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
  •  Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Condiţiile de participare la concurs, respectiv condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și alte condiții specifice prevăzute în fișa postului aferentă respectivei funcții publice, sunt următoarele:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice- minimum 7 ani

Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post – condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Dosarele de concurs se vor depune la  sediul primăriei comunei Gârleni, compartiment resurse umane, în intervalul 23 februarie  –14 martie 2023, între orele 08.00-16.00.

            Bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs, fișa postului sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul www.primariagarleni.ro .

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Gârleni, județul Bacău sau la nr. de telefon:0722221097, Compartiment resurse umane, zilnic între orele 08.00-16.00, persoană de contact – Bulău Camelia Mihaela-consilier superior.

VICEPRIMAR

CU ATRUBUȚII DE PRIMAR

ȘTEFAN CONSTANTIN GABRIEL

menu
menu
sikerimm