Anunt public privind lansarea procedurii de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, pentru Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Gârleni, județul Bacău, pentru anul 2023.

Anunt public privind lansarea procedurii de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, pentru Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Gârleni, județul Bacău, pentru anul 2023.

UAT COMUNA GÂRLENI

Nr.9549/24.11.2022

ANUNȚ PUBLIC

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GÂRLENI, JUDEȚUL BACĂU, reprezentată de  VICEPRIMAR cu atributii de  primar –  d-l ȘTEFAN Constantin-Gabriel, cu sediul în com.Gârleni, sat Gârlenii de Sus, str.Fântânele nr.17, jud.Bacău, inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, pentru Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Gârleni, județul Bacău, pentru anul 2023.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Primăriei comunei Gârleni – www.primariagarleni.ro sau la sediul Primăriei comunei Gârleni.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi depuse până la data de 24.12.2022, la sediul Primăriei comunei Gârleni sau se pot transmite pe adresa de email : primaria.girleni@yahoo.com.

             VICEPRIMAR,                               SECRETAR GENERAL COMUNĂ,           

 cu atributii de primar ,                                       Simona CREANGĂ 

                                                                                                Constantin-Gabriel  ȘTEFAN

Click pentru a descărca
ANEXELE-PROPUNERE HCL TAXE SI IMPOZITE 2022
Nr.MOL/75/24.11.2022
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA GÂRLENI
CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea  impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2023

                       Consiliul local al comunei Gârleni, județul Bacău,

                       Având în vedere:                
– raportul nr.9546/24.11.2022 întocmit de Compartimentul financiar-contabil; 
– referatul de aprobare nr.9547/24.11.2022 al viceprimarului cu atribuții de Primar al comunei Gârleni;
– Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal– modificată şi completată;
-O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe;
– Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe;
– prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale – modificată şi completată;
– Legea nr. 241 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
– Legea nr. 68 din 26 mai 2020 pentru modificarea art. 456, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală– modificată şi completată;
– O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor – cu modificările și completările ulterioare;
– O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gârleni;

În temeiul prevederilor art. 76, art. 129, alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. c), art. 139, alin. (3) lit.a) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

P R O P U N :

Art.1. Se aprobă stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local, prin indexarea cu rata inflației aferentă anului 2021, stabilită de INS în procent de 5,1%, aplicabile în anul fiscal 2023, conform anexelor 1-15, pârți integrante din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Se aprobă menținerea bonificației de 10% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul anul fiscal de către persoanele fizice până la data de 31 martie a anului 2023 și acordarea bonificației de 10% pentru persoanele juridice care achită anticipat numai impozitul/taxa pe clădiri și impozitul/taxa pe teren, până la 31 martie a anului 2023.

Art.3. Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2022, mai mici de 20 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.

Art.4. Se aprobă reducerea cu 75% a impozitului pe mijloacele de transport pentru mijloace de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol și mijloace de transport hibride. Reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol și mijloacele de transport hibride se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Art.5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023.

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

Art.7. Compartimentul financiar-contabil, precum şi celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Gârleni, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi adusă la cunoștință publică de către Compartimentul financiar-contabil prin mijloace mass-media și prin afișare.

  INIȚIATOR,                                                                AVIZ DE LEGALITATE,

            VICEPRIMAR,                                                      SECRETAR GENERAL COMUNĂ     

    cu  atribuții  de PRIMAR,                                                          Simona CREANGĂ

                                                                             Gabriel Constantin ȘTEFAN

menu
menu
sikerimm