Anunt de publicitate-Invitatie achizitie directa

Anunt de publicitate-Invitatie achizitie directa
/*! elementor - v3.19.0 - 29-01-2024 */ .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}

INVITATIE DE PARTICIPARE
ACHIZITIE DIRECTA

Comuna Garleni, in calitate de autoritate contractanta,prin prezenta va invita sa participati la procesul de atribuire a contractului de furnizare produse  pentru dotarea obiectivului „Construire Gradinita„.

 • Lot 1 – cod CPV 39161000-8  Mobilier pentru gradinite – Dotarii Gradinita Garleni
 • Lot 2 – cod CPV 37535200 -9 Echipament pentru terenuri joaca
 • Lot 3 – cod CPV 39710000-2 Aparate electrice de uz casnic

Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: achizitie directa, in conformitate cu art. 7 alin. 5  din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv, Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata  a achizitiei fara TVA este mai mica de  135060 lei, respectiv,  in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 450.200 lei, pentru achizitiile de lucrari.

 1. Finanţarea se va  face de la Buget local.
 2. Valoarea estimataa  88695 lei  fara TVA impartita astfel
 • Lot 1 – cod CPV  39161000-8  Mobilier pentru gradinite –  75659 lei fără TVA.,
 • Lot 2 cod CPV 37535200 -9 Echipament pentru terenuri joaca – 3825 lei fără TVA,
 • Lot 3 cod CPV 39710000-2 Aparate electrice de uz casnic  –  9211 lei fără TVA,

Modul de prezentare a ofertei: Ofertele vor fi transmise pe adresa de e mail  primaria.girleni@yahoo.com pana la data si ora indicata in anunt respectiv  vineri  09.07.2021 ora 10,00,
Oferta depusa de operatorul economic alaturi de documentele de calificare solicitate la punctul 7 trebuie sa cuprinda:
Propunerea financiara: Se va intocmi in conformitatecu legislatia in vigoare.
Propunerea  tehnica:  va fi elaborate astfel incat sa respecte specificatiile tehnice prevazute in fisele tehnice . Propunerea tehnica  se intocmeste astfel incat procesul de evaluare si informatiile cuprinse in aceasta  sa permita identificarea facila a corespondentei cu termenii de referinta din fisele tehnice, Propunerea  tehnica trebuie sa dovedeasca angajamentul ofertantului de a furniza produsele in acord cu toate specificatiile mentionate in fisele tehnice,
Se va intocmi in conformitate cu  specifiicatiile tehnice din fisele tehnice atasate, formular (SectiuneaFormulare) si legislatia in vigoare.
Nota: Propunerea financiara si tehnica vor fi semnate si stampilate de catre ofertant.

 1. Limba de redactarea ofertei: romana
 2. Perioada de valabilitatea ofertelor: 60 zile fata de data transmiterii acestora.
 1. Pretul ofertei este ferm si va fi exprimat in lei, fara TVA.

Nota: Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

 1. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuire  acontractului  de  furnizare: Pretul cel mai scazut, cu conditia prezentarii tuturor  documentelor  solicitate  la  punctual  2 si la  punctul 7 din prezentul anunt.
 2. Documente de calificare solicitate:
 1. Scrisoare de inaintare (Formularul 1);
 2. Declaratie privind neincadrarea in situatiileprevazute la art. 164 din LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul 2);
 3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 privinda chizitiile publice. (Formularul 3);
 4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. (Formularul 4);
 5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legeanr. 98/2016 privinda chizitiile publice (Formularul 5);
 6. Declaratie privind acceptarea conditiilor contractual si indeplinire a contractului (Formular 6)
 7. Formularul de oferta (Formular 7);
 8. Imputernicire, daca est ecazul (Formular 8);
 9. Declaratie respectare art.51 din legea 98/2016, privinda chizitiile directe (Formular 9)
 10. Acord de asociere (Formular 10)- daca este cazul
 11. Angajament privind sustinerea tehnica –experienta similara (Formular 11)-dacaestecazul
 12. Acord de subcontractare ( Formularul 12)- dacaestecazul
 13. Instrument de garantare (Formular 13) – dupa semnare acontractului de lucrari
 14. Formular propunere tehnica (Formular 14)
 15. Certifica tconstatator emis de ONRC din care rezulta obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie si aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA); .CERTIFICAT  DE  ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.
 1. Prezentarea ofertei

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut, care va devein castigatoare dupa prezentarea si indeplinireac onditiilor mai sus mentionate, respective prezentarea documentelor de calificare, propunerii financiare si tehnice.

Finalizarea cumpararii directe se va face prin utilizarea catalogului electonic  -ofertantul declarat castigator avand obligatia de a  incarca in catalogul electronic in termen de 2 zile de la comunicare valoare apentru care a fost declarata castigatoarea oferta acestuia.

Eventualele clarificari cu privire la documentatia de atribirevor fi trimise peadresa de email: primaria.girleni@yahoo.com.

Raspunsurile vor fi publicate la adresa: https://primariagarleni.ro/, la prezentul anunt.

 1. Conditii contract
 • Durata contractului : contractul intra in vigoare de la data semnarii de catre  ambel e parti  si  produce  efecte  pana la incheierea procesului verbal de receptieila terminarea lucrarilor. Durata de furnizare  :  30  de zile  de la data emiterii comenzii;
 • Pretul final al contractuluiva fi pretul oferteic astigatoare.
 • Orice mentiune a ofertantului care nu este in acord cu prezentul anunt si documentele conexe duce la respingerea ofertei.
 • Garantia de bunaexecutie: 10% din pretul contractului, fara TVA, conform art.39 si art.40, alin.(1) din HG 395/2016
 1. La oferta de baza NU se acceptaoferte alternative.
 1. Plata pretuluicontractului se vaefectua in contuloperatorului economic.
 1. Data limita de publicare aoferteipe site-ulhttp://e-licitatie.ro/pub, este: 2 zile de la data comunicarii rezultatului procedurii.
 1. Ofertele publicate in alt termen decat cel oferit de Autoritatea Contractanta, respectiv data publicarii prezentului anunt si termenul limita de primire oferte, nu vor fi luate in considerare.
 2. Termenul de livrare este de 30 de zile calendaristic. Documentele obligatorii la livrare: certificate de conformitate, certificate de garantie de 2 ani si respective 3 ani , process verbal predare primire, process verbal de punere in functiune.

Informatii suplimentare:  la adresa de e mail   primaria.girleni@yahoo.com, la adresa localitatea Garleni, str. Fantanele nr. 17, judetul Bacau, telefon 0234/268985, persoana de contact Postolache Mariana Daniela, consilier achizitii publice.

In situatia in care ofertantul cu pretul cel mai scazut nu va indeplini conditiile de participare/refuza incheierea contractului, poate fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locu ldoi.  

 VICEPRIMAR CU ATRIBUTII DE PRIMAR                                                Consilier Achiziti Publice,

 Stefan Constantin Gabriel                                                                        Postolache  Mariana Daniela

menu
menu
sikerimm